Tehnični - MS

Natisni

Minimalni standardi za štiriletne tehnične programe za matematiko...

1. letnik

Osnovne številske množice 
• Računati z naravnimi števili
• izračunati največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik;
• računati s celimi števili;
• izpostaviti skupni faktor;
• razstaviti preproste veččlenike;
• računati z ulomki;
• zapisati končno ali periodično decimalno številko kot okrajšan ulomek;
• računati s procenti;
• računati z izrazi - s številskimi in algebrskimi;
• računati s kvadratnimi koreni;
• reševati preproste enačbe in neenačbe z absolutno vrednostjo;

2. letnik

Linearna funkcija in linearna enačba
• Izračunati razdaljo točk v ravnini, ploščino trikotnika s pomočjo treh točk, izračunati razpolovišče daljice in ponazoriti enostavno množico točk v koordinatni ravnini;
• narisati graf linearne funkcije
• rešiti linearno enačbo (neenačbo);
• pri ustreznih podatkih zapisati enačbo premice v vseh treh oblikah;
• poiskati presečišče dveh premic
• rešiti sistem linearnih enačb (z dvemi, s tremi neznankami)

Geometrija v ravnini

 Uporabljati osnovna geometrijska orodja za načrtovanje likov;

• konstruirati tangento na krožnico (v dani točki krožnice ali iz dane točke, ki ne leži na krožnici);
• konstruirati znamenite točke trikotnika;
• prepoznati skladne in podobne like ter zapisati ustrezna razmerja, ki jih vežejo;
• uporabiti izrek o obodnem in središčnem kotu;
• uporabiti izreke v pravokotnem trikotniku;
• pretvarjati stopinje v radiane in obratno.
• Poznati definicije kotnih funkcij v pravokotnem trikotniku in jih uporabljati pri reševanju preprostih nalog;
• uporabljati kosinusni izrek pri reševanju preprostih nalog;
• uporabljati sinusni izrek pri reševanju preprostih nalog;
• uporabljati Heronov obrazec pri reševanju preprostih nalog;
• uporabljati kosinusni izrek pri reševanju preprostih nalog;
• iz danih podatkov izračunati ploščino in obseg lika
• razreševati trikotnik, izračunati ploščino včrtanega in očrtanega kroga

Potence in koreni, funkcije

• določiti lastnosti funkcije iz grafa
• narisati premaknjene preproste potenčne funkcije
• poznati potence z racionalnimi eksponenti in računati z njimi
• poznati korene višjih stopenj in računati z njimi;
• rešiti preproste iracionalne enačbe.

Kvadratna funkcija in enačba

• Zapisati kvadratno funkcijo pri različnih podatkih v vseh treh oblikah;
• narisati graf kvadratne funkcije (poiskati teme, ničle, začetno vrednost);
• rešiti kvadratno enačbo (uporaba in pozanvanje formule), neenačbo, sistem linearne in kvadratne enačbe ter sistem dveh kvadratnih enačb.
• poiskati presečišče kvadratne funkcije s premico

3. letnik

Eksponentna in logaritemska funkcija

• Narisati graf eksponentne in logaritemske funkcije, poznati lastnosti;
• uporabljati pravila za računanje z logaritmi;
• rešiti preproste eksponentne in logaritemske enačbe
• poiskati rešitve enačb z računalom.
• poznati pravila za računanje z logaritmi in računanje z njimi.

Polinomi, racionalne funkcije

• Poznati lastnosti polinoma in računati s polinomi (seštevati, odštevati, množiti in deliti);
• poiskati ničle (in njihovo stopnjo), zapisati ničelno obliko;
• skicirati graf polinoma in racionalne funkcije;
• rešiti enačbe in neenačbe višjih stopenj in racionalne enačbe in neenačbe;
• reševati enačbe z uporabo računala;

Kotne funkcije

• uporabljati osnovne zveze med kotnimi funkcijami
• Uporabljati adicijske izreke in njihove posledice;
• s kotno funkcijo ostrega kota izraziti kotno funkcijo poljubnega kota;
• narisati grafe kotnih funkcij in premike Asin(bx) + d;
• rešiti preproste trigonometrične enačbe;

Geometrijska telesa

• poznati lastnosti geometrijskih teles
• pri ustreznih podatkih (ne zelo zapletenih) za dano telo izračunati površino in prostornino, ploščino značilnega osnega preseka, višino telesa, stranski rob, osnovni rob, telesno diagonalo

4. letnik

Zaporedja

• Izračunati vsoto prvih n členov aritmetičnega ali geometrijskega zaporedja;
• Poznati lastnosti splošnega, aritmetičnega in geometrijskega zaporedja in računati člene
• Razlikovati med navadnim in obrestnim obrestovanjem in reševati preproste naloge;
• poznati načelo ekvivalence glavnic;

Statistika

• izdelati in brati statistične diagrame.
• računati srednje vrednosti in mere razpršenosti
• grafično predstaviti frekvenčno porazdelitev
• izračunati kumulativne in relativne frekvence

Diferencialni račun

• Pozna definicijo odvoda in njen geometrijski pomen
• Pozna in uporablja osnovna pravila odvajanja
• Določa naklon premice, izračuna tangento in normalo, izračuna kot med krivuljama in s pomočjo odvoda določi lastnosti funkcije
• Nariše graf funkcije s pomočjo odvoda