Aritmetika

naravna in cela števila, deljivost, racionalna števila, realna števila, odstotki, sorazmerja

Osnove algebre

algebrski izrazi ulomki, (ne)enačbe in sistemi, obravnava in uporaba (ne)enačb

Linearna funkcija

pravokotni koordinatni sistem, linearna funkcija in linearna enačba ter neenačba

Vektorji

vektorji v ravnini in v prostoru, vektorska baza, skalarni produkt

Kvadratna funkcija

kvadratna funkcija, kvadratna enačba in neenačba

Kompleksna števila

računske operacije v kompleksnih števlih, uporaba kompleksnih števil

Polinomi in racionalne funkcije

Graf polinoma in rac. funkcije, (ne)enačbe

Trigonometrične funkcije in krožne funkcije

Izrazi, grafi, enačbe...

Eksponentna funkcija in logaritmi

Lastnosti, pravila, grafi in enačbe

Evklidska geometrija v ravnini

Koti, večkotniki, skladnost, trikotnik in krožnica, podobnost, konstrukcije likov...

Metrična geometrija 2D

Ploščine geometrijskih likov, sinusni in kosinusni izrek

Metrična geometrija 3D

Površine in prostornine geometrijskih teles in njihovih delov

Stožnice

Krožnica, elipsa, hiperbola in parabola in presečišča stožnic

Zaporedja

Lastnosti in vrste zaporedij, splošni členi in vsota členov, limita, obrestni račun

Odvodi

Odvodi elementarnih funkcij in uporaba odvodov

Integrali

Nedoločeni in določeni integral in uporaba integrala

Multi Lingua »